Kancelaria Doradców Prawnych
ul. Warszawska 44/50 lok. 150
95-200 Pabianice
tel: 42 288 10 40

 
PROWADZIMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM
 
 • Udzielamy porad prawnych.
 • Sporządzamy pozwy, skargi, odwołania, apelacje, wszelkie pisma urzędowe.
 • Przygotowujemy i weryfikujemy umowy.
 • Reprezentujemy klientów w sądach i urzędach.
 • Dochodzimy odszkodowań osobowych i majątkowych.
 • Windykujemy należności.
 • Przygotowujemy opinie prawne.
 • Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw stałą i doraźną.
 

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI ŚWIADCZĄCY POMOC PRAWNĄ W KANCELARII DORADCÓW PRAWNYCH SPECJALIZUJĄ SIĘ W:

 
 • PRAWIE CYWILNYM
Ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, opracowywanie i weryfikowanie umów.
 
 • PRAWIE RODZINNYM
Rozwody i separacje, alimenty, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa.
 
 • PRAWIE SPADKOWYM
Stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu, wydziedziczenie.
 
 • PRAWIE GOSPODARCZYM
Rejestracje spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, rozwiązywanie i likwidacja spółek, doradztwo w zakresie umów, windykacja należności.
 
 • PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
Reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej i w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.
 
 • PRAWIE KARNYM
Obrona w sprawach karnych i o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, oskarżenie posiłkowe, prywatny akt oskarżenia, odroczenie i zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary, przerwa.
 
 • PRAWIE PRACY I SPRAWACH ZUS-owskich
Windykacja zaległego wynagrodzenia za pracę, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, przywrócenie do pracy, mobbing, odpowiedzialność materialna pracowników, sprawy dotyczące rent i emerytur.
 
 • DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ
Odszkodowania osobowe i majątkowe z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych, zadośćuczynienia, renty.
 
 • PRAWIE RZECZOWYM
Sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, sporządzanie i analizowanie umów sprzedaży, dzierżawy i najmu, opiniowanie umów deweloperskich, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, eksmisje.
 
 • PRAWIE KONSUMENCKIM
Dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji.